SHERBIME PER INDIVIDET

 • Konsulencë Financiare

  ABT ofron shërbime për të gjitha nivelet e bizneseve por edhe individëve. Çdokush që ndërmerr iniciativën për te çelur një biznes të ri apo dëshiron të jetë i sigurt për mbarëvajtjen e aktivitetit të tij ekzistues është i mirëpritur te konsultohet me ekspertet tanë.
  ABT ofron asistencë në lidhje me procedurat e krijimit te kompanisë, ligjet në fuqi, mënyrën e financimit duke përzgjedhur formën më të përshtatshme të kreditimit dhe duke i ofruar klientëve të saj raporte financiare të cilat do te bëjnë më të lehtë vendimmarrjen.

 • Deklarim i Taksave

  Ne jemi të specializuar në ligjet dhe udhëzimet për taksat dhe tatimet. Ne ofrojmë përgatitjen e pasqyrave standandarte për deklarim në zyrat e Tatimeve. ABT kupton nevojat tuaja dhe përpiqet të ofroj çfarë është më e mirë për Ju.

 • Deklarim i të Ardhurave

  Jeni rezident në Shqipëri dhe të ardhurat tuaja janë mbi 2 000 000 Lekë në vit? Atëherë Ju jeni të detyruar të plotësoni dhe dorëzoni pranë autoriteteve Tatimore Deklaratën e të Ardhurave Individuale Vjetore.

  ABT bashkëpunon ngushtësisht me Ju për përgatitjen e Deklaratës të të Ardhurave Individuale duke dhenë konsulencën e saj për zgjidhjet më të përshtashme për Ju.

SHERBIME PER BIZNESET

 • Konsulencë Financiare

  ABT ofron shërbime për të gjitha nivelet e bizneseve por edhe individëve. Çdokush që ndërmerr iniciativën për te çelur një biznes të ri apo dëshiron të jetë i sigurt për mbarëvajtjen e aktivitetit të tij ekzistues është i mirëpritur te konsultohet me ekspertet tanë.

  ABT ofron asistencë në lidhje me procedurat e krijimit te kompanisë, ligjet në fuqi, mënyrën e financimit duke përzgjedhur formën më të përshtatshme të kreditimit dhe duke i ofruar klientëve të saj raporte financiare të cilat do te bëjnë më të lehtë vendimmarrjen.

 • Sigurimet Shoqërore

  Ju duhet të operoni me një numër zyrash si: Zyra e Punës, Inspektoriati i Punës, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, etj, për deklarime dhe detyrimet lidhur me punonjësit tuaj.

  Marrëdhënia me një numër të madh institucionesh është e vështirë, kërkon kohë dhe angazhim personeli shtesë.

  Pse të penalizoheni nga moskoordinimi në kohë me gjithë këto zyra? ABT ofron shërbim të specializuar, të koordinuar, si dhe kryen deklarimet on-line për punonjësit pranë Drejtorisë së Tatimeve.

 • Tatim Fitimi

  Pavarësisht nga madhësia e biznesit tuaj, biznes i vogël apo biznes i madh, ne Ju mbajmë të informuar për këstet e Tatim Fitimit që duhet të paguani pranë organeve Tatimore.

 • Tatim mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

  ABT përgatit librat e blerjeve, të shitjeve dhe deklarimin on-line të tyre çdo muaj pranë organeve Tatimore. Plotësojmë Urdhër Pagesat Elektronike të TVSH-së dhe Ju informojmë për TVSH-në që duhet të paguani çdo muaj

 • Shërbime Fiskale

  Me ABT, Ju do të keni nën kontroll të vazhdueshëm biznesin tuaj. Nuk do të keni të papritura për taksat, tatimet dhe detyrime të tjera.

 • Manaxhim Cash Flow

  Të ardhurat nga aktiviteti ekonomik i biznesit janë shumë të rëndësishme, por manaxhimi i tyre është akoma edhe më i rëndësishëm. ABT manaxhon fluksin e parasë në kompaninë tuaj duke ju sugjeruar politika të reja në lidhje me kreditimin e klientëve tuaj, afatet e likuidimit të furnitorëve dhe mënyrën e pagesës së investimeve të reja.

 • Audit

  Investitorët apo drejtuesit e kompanive nuk kanë kohën apo njohuritë e mjaftueshme për të kontrolluar proçedurat që ndjekin departamentet e kompanisë apo vërtetësinë dhe saktësinë e tyre. ABT si një palë e tretë mund të kryej auditim pranë kompanisë tuaj në mënyrë të vazhdueshme apo sipas kërkesës dhe të përpilojë një raport me konstatimet dhe sugjerimet e saj.

 • Plane Biznesi

  Plani i biznesit bazohet në idenë tuaj fillestare për një biznes të ri dhe zhvillohet duke analizuar të gjithë faktorët që ndikojnë në suksesin e tij. ABT studjon tregun në tërësi, produktin apo shërbimin që ju dëshironi të ofroni, konkurencën, risqet, mënyrën e financimit etj, duke ju sugjeruar hapat që duhet të ndiqni drejt një suksesi të sigurt.

 • Studime Fizibiliteti

  Keni një ide biznesi dhe dëshironi të dini nëse ajo ka mundësi të jetë e suksesshme? Nuk ka ndonjë ndryshim është produkt apo shërbim. Një studim fizibiliteti ju siguron nëse ideja juaj ia vlen të realizohet. ABT përgatit studime fizibiliteti si për bizneset e sapo krijuara ashtu edhe për kompanitë që kërkojnë produkte ose shërbime të reja.

 • Raporte Manaxheriale

  ABT kontribuon në manaxhimin e biznesit tuaj ditë pas dite, duke krijuar raporte të cilat do të bëjnë të kontrollueshme mbarëvajtjen e aktivitetit.
  ABT ofron kombinimin e objektivave të punonjësve me planet e kompanisë dhe krijimi i raporteve manaxheriale të cilat bëjnë të matshme dhe të krahasueshme punën e të gjithë personelit.

 • Raporte Financiare

  Raportet financiare që ABT krijon për klientët e saj përgatiten çdo fund muaji dhe pasqyrojnë situatën ekonomike të biznesit. Raporti fokusohet në detajet që ndikojnë në rezultatin financiar, duke bërë njëkohësisht krahasimin me periudhat e kaluara dhe objektivat e komapnisë. Raportet financiare janë mjet i domosdoshëm për vendimmarrjen.

 • Shërbime Kontabiliteti

  ABT siguron mbajtjen e librave kontabël, përgatitjen në kohë dhe me profesionalizëm të bilanceve dhe pasqyrave të tjera financiare.

  Ne mundësojmë zhvillimin normal të sistemit tuaj financiar. Ju do të keni në çdo kohë të dhëna dhe informacione të përditësuara mbi biznesin tuaj.

  Ne ju mbajmë të informuar që Ju të ndërmerreni vendimet financiare dhe bëni planifikimet më të mira. ABT ju ofron të dhënat e domosdoshme për komunikimin dhe bashkëpunimin tuaj me operatorë jashtë kompanisë si: bankat, investitorët, furnitorët, etj, si dhe të dhëna për nivelet e ndryshme të drejtimit brenda kompanisë dhe projektet tuaja.