Tatim mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

ABT përgatit librat e blerjeve, të shitjeve dhe deklarimin on-line të tyre çdo muaj pranë organeve Tatimore. Plotësojmë Urdhër Pagesat Elektronike të TVSH-së dhe Ju informojmë për TVSH-në që duhet të paguani çdo muaj.