Sigurimet Shoqërore

Ju duhet të operoni me një numër zyrash si: Zyra e Punës, Inspektoriati i Punës, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, etj, për deklarime dhe detyrimet lidhur me punonjësit tuaj.

Marrëdhënia me një numër të madh institucionesh është e vështirë, kërkon kohë dhe angazhim personeli shtesë.

Pse të penalizoheni nga moskoordinimi në kohë me gjithë këto zyra? ABT ofron shërbim të specializuar, të koordinuar, si dhe kryen deklarimet on-line për punonjësit pranë Drejtorisë së Tatimeve.