Raporte Financiare

Raportet financiare që ABT krijon për klientët e saj përgatiten çdo fund muaji dhe pasqyrojnë situatën ekonomike të biznesit. Raporti fokusohet në detajet që ndikojnë në rezultatin financiar, duke bërë njëkohësisht krahasimin me periudhat e kaluara dhe objektivat e komapnisë. Raportet financiare janë mjet i domosdoshëm për vendimmarrjen.