Deklarim i të Ardhurave

Jeni rezident në Shqipëri dhe të ardhurat tuaja janë mbi 2 000 000 Lekë në vit? Atëherë Ju jeni të detyruar të plotësoni dhe dorëzoni pranë autoriteteve Tatimore Deklaratën e të Ardhurave Individuale Vjetore.

ABT bashkëpunon ngushtësisht me Ju për përgatitjen e Deklaratës të të Ardhurave Individuale duke dhenë konsulencën e saj për zgjidhjet më të përshtashme për Ju.