Audit

Audit i brendshëm

Investitorët apo drejtuesit e kompanive nuk kanë kohën apo njohuritë e mjaftueshme për të kontrolluar proçedurat që ndjekin departamentet e kompanisë apo vërtetësinë dhe saktësinë e tyre.
ABT si një palë e tretë mund të kryej auditim pranë kompanisë tuaj në mënyrë të vazhdueshme apo sipas kërkesës dhe të përpilojë një raport me konstatimet dhe sugjerimet e saj.

Audit i jashtëm

Audit i jashtëm sipas standarteve kombëtare dhe ndërkombëtare të auditit.