Blog Archives

 • Konsulencë Financiare

  ABT ofron shërbime për të gjitha nivelet e bizneseve por edhe individëve. Çdokush që ndërmerr iniciativën për te çelur një biznes të ri apo dëshiron të jetë i sigurt për mbarëvajtjen e aktivitetit të tij ekzistues është i mirëpritur te konsultohet me ekspertet tanë.

  ABT ofron asistencë në lidhje me procedurat e krijimit te kompanisë, ligjet në fuqi, mënyrën e financimit duke përzgjedhur formën më të përshtatshme të kreditimit dhe duke i ofruar klientëve të saj raporte financiare të cilat do te bëjnë më të lehtë vendimmarrjen.

 • Sigurimet Shoqërore

  Ju duhet të operoni me një numër zyrash si: Zyra e Punës, Inspektoriati i Punës, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, etj, për deklarime dhe detyrimet lidhur me punonjësit tuaj.

  Marrëdhënia me një numër të madh institucionesh është e vështirë, kërkon kohë dhe angazhim personeli shtesë.

  Pse të penalizoheni nga moskoordinimi në kohë me gjithë këto zyra? ABT ofron shërbim të specializuar, të koordinuar, si dhe kryen deklarimet on-line për punonjësit pranë Drejtorisë së Tatimeve.

 • Tatim Fitimi

  Pavarësisht nga madhësia e biznesit tuaj, biznes i vogël apo biznes i madh, ne Ju mbajmë të informuar për këstet e Tatim Fitimit që duhet të paguani pranë organeve Tatimore.

 • Tatim mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)

  ABT përgatit librat e blerjeve, të shitjeve dhe deklarimin on-line të tyre çdo muaj pranë organeve Tatimore. Plotësojmë Urdhër Pagesat Elektronike të TVSH-së dhe Ju informojmë për TVSH-në që duhet të paguani çdo muaj

 • Shërbime Fiskale

  Me ABT, Ju do të keni nën kontroll të vazhdueshëm biznesin tuaj. Nuk do të keni të papritura për taksat, tatimet dhe detyrime të tjera.

 • Manaxhim Cash Flow

  Të ardhurat nga aktiviteti ekonomik i biznesit janë shumë të rëndësishme, por manaxhimi i tyre është akoma edhe më i rëndësishëm. ABT manaxhon fluksin e parasë në kompaninë tuaj duke ju sugjeruar politika të reja në lidhje me kreditimin e klientëve tuaj, afatet e likuidimit të furnitorëve dhe mënyrën e pagesës së investimeve të reja.

 • Audit

  Investitorët apo drejtuesit e kompanive nuk kanë kohën apo njohuritë e mjaftueshme për të kontrolluar proçedurat që ndjekin departamentet e kompanisë apo vërtetësinë dhe saktësinë e tyre. ABT si një palë e tretë mund të kryej auditim pranë kompanisë tuaj në mënyrë të vazhdueshme apo sipas kërkesës dhe të përpilojë një raport me konstatimet dhe sugjerimet e saj.

 • Plane Biznesi

  Plani i biznesit bazohet në idenë tuaj fillestare për një biznes të ri dhe zhvillohet duke analizuar të gjithë faktorët që ndikojnë në suksesin e tij. ABT studjon tregun në tërësi, produktin apo shërbimin që ju dëshironi të ofroni, konkurencën, risqet, mënyrën e financimit etj, duke ju sugjeruar hapat që duhet të ndiqni drejt një suksesi të sigurt.

 • Studime Fizibiliteti

  Keni një ide biznesi dhe dëshironi të dini nëse ajo ka mundësi të jetë e suksesshme? Nuk ka ndonjë ndryshim është produkt apo shërbim. Një studim fizibiliteti ju siguron nëse ideja juaj ia vlen të realizohet. ABT përgatit studime fizibiliteti si për bizneset e sapo krijuara ashtu edhe për kompanitë që kërkojnë produkte ose shërbime të reja.

 • Raporte Manaxheriale

  ABT kontribuon në manaxhimin e biznesit tuaj ditë pas dite, duke krijuar raporte të cilat do të bëjnë të kontrollueshme mbarëvajtjen e aktivitetit.
  ABT ofron kombinimin e objektivave të punonjësve me planet e kompanisë dhe krijimi i raporteve manaxheriale të cilat bëjnë të matshme dhe të krahasueshme punën e të gjithë personelit.