Norma e interesit të kamatëvonesave për 6 mujorin e parë të 2015

26 Nëntor 2014 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka publikuar normat e interesit të kamatëvonesave për 6 mujorin e parë të vitit 2015. Sipas këtij njoftimi, nëse borxhi shlyhet brenda muajit, norma e interesit për kamatëvonesat është 4.54 %. Ndërsa nëse borxhi nuk shlyhet brenda muajit, norma e interesit për kamatëvonesat do të përllogaritet 6.79 %.

Gjirofarm SH.A