Ministria e Financave sqaron “firot që njihen për qëllime fiskale”

26 Maj 2015 – Ministria e Financave ka sqaruar vendimin më të fundit të qeverisë për “firot që do të njihen për qëllime fiskale”. Ky dikaster ka përcaktuar edhe normativat për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit dhe transportimit, etj., e që do të njihen për qëllime fiskale.

“Ministria e Financave i ka propozuar qeverisë dhe ka miratuar në mbledhjen e fundit të saj vendimin përkatës si përmbushje e detyrimeve ligjore nga ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe krijimin e kuadrit nënligjor të domosdoshëm për njohjen si shpenzim të zbritshëm për efekt të llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat”, thuhet në njoftimin e Financave.

Sipas kësaj ministrie, vendimi përcakton firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë procesit të prodhimit, magazinimit apo transportimit për produktet, që më pas do të mund të njihen si shpenzime të zbritshme për efekte të llogaritjes së tatimit mbi fitimin.

Kështu, për produktet që janë subjekt i akcizës, vendimi ka parashikuar që ato do të jenë të lejuara, sipas përcaktimeve të vendimit përkatës për akcizat.

Për industritë prodhuese që përdorin lëndë djegëse në procesin e prodhimit, normativat e lëndëve të para djegëse që përdoren në prodhim do të jenë të lejuara, sipas përcaktimeve në VKM e akcizës. Edhe për duhanin, sipas përcaktimeve në vendimin përkatës të qeverisë për duhanin.

Për humbjet e procesit të prodhimit, për të cilat nuk ka akte të veçanta ligjore dhe nënligjore, sasia dhe vlera e lejuar e tyre do të llogariten nga inspektorët tatimorë, duke u bazuar në kartat apo skemat teknologjike të procesit të prodhimit.

Ky parashikim u propozua, pasi në sektorë të ndryshëm të prodhimit të industrive të ndryshme hasen vështirësi në përcaktimin e normativave për vetë natyrën e prodhimit, si dhe pamundësisë teknike.

Ministria e Financave sqaron tatimpaguesit se autoritetet tatimore, gjatë kontrollit të ushtruar në vend, pranë tatimpaguesit, analizojnë kartat apo skemat teknologjike të procesit të prodhimit, që shoqërojnë makineritë apo linjat përkatëse, nga prodhuesi i tyre dhe kryejnë verifikimet lidhur me nivelin e humbjeve të pësuara gjatë procesit të prodhimit apo përpunimit.

(Top Channel)

Gjirofarm SH.A