LIGJI “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, I NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 86/2014 Date 17.7.2014

Gjirofarm SH.A