LIGJI “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, I NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 85/2014 Date 17.7.2014

Gjirofarm SH.A