LIGJI “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, I NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 83/2014 date 17.7.2014

Gjirofarm SH.A