LIGJI “PËR MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TË DETYRUESHME TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 87/2014 Date 17.7.2014

Gjirofarm SH.A