LIGJI “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 84/2014 Date 17.7.2014

Gjirofarm SH.A